logo

                                                                                                      Ανακοινώσεις       Επικοινωνία       Εγγραφή μελών       Δραστηριότητες
Κύριο μενού
Ταυτότητα
Καταστατικό
Ιδρυτικά μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκδόσεις


Πρακτικά 2ης Επιστημονικής Συνάντησης Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην ΠΕ/ΕΑΑ


Σύνδεση μελών 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΣΗΜΑ

Στην Αθήνα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2005, ιδρύεται η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ" και τη συντομογραφία ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. Η αγγλική επωνυμία, η οποία χρησιμοποιείται στις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας είναι: "Hellenic Academic Society on Environmental Education for Sustainability". (HEL.A.S.E.E.S.). Το σήμα της Εταιρείας θα αποτυπώνεται πάνω σε στρογγυλή σφραγίδα η οποία και θα αποτελεί τη σφραγίδα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα και διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιπποκράτους 35, Aθήνα 10680 - 4ος όροφος. Η Έδρα είναι δυνατό να αλλάξει έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των παρόντων μελών της, η δε διεύθυνση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ιδρυθούν γραφεία της Εταιρείας σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η Γενική Συνέλευση θα καθορίζει κατά περίπτωση ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.είναι: (α) η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Π.Ε.), (β) η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη διεθνή και ελληνική επιστημονική κοινότητα και (γ) η ενεργός συμμετοχή και δημιουργική συμβολή στο διεθνή επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από τα σχετικά θέματα.

Επιπλέον, επιδιώκεται η επιστημονική υποστήριξη των μελών της ευρύτερης κοινότητας της Π.Ε., δηλαδή των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της, καθώς επίσης η συμβουλευτική στήριξη της Πολιτείας και των θεσμών λήψης αποφάσεων σε θέματα Π.Ε. Στο πλαίσιο αυτό κεντρικός στόχος της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.είναι η προώθηση της Π.Ε. σε όλες τις βαθμίδες, μορφές και τύπους της Εκπαίδευσης και σε όλους τους χώρους που είναι πιθανό να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ως εκ τούτου, η ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. επιδιώκει τη συνολική αναβάθμιση της Ελληνικής Παιδείας και τη διασφάλιση εκπαιδευτικών διαδικασιών υψηλής ποιότητας που οδηγούν στην Αγωγή του Πολίτη.

Η επίτευξη των στόχων της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. επιδιώκεται με: (α) την έκδοση βιβλίων, περιοδικών έντυπων και ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων, (β) τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών και την υποστήριξη της διεθνούς προβολής του επιστημονικού έργου των μελών της, (γ) την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, (δ) τη λειτουργία ιστοτόπου για την προβολή των δραστηριοτήτων της και την από απόσταση υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, (ε) τη συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, (στ) τη συμμετοχή σε θεσμούς σχεδιασμού της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (ζ) την οργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ερευνητικών κ.α. προγραμμάτων (ελληνικών και διεθνών) και (η) με κάθε άλλο μέσο που συνάδει στους στόχους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς του Καταστατικού αυτού άρα και η λειτουργία της Εταιρείας ορίζονται στα δέκα (10) έτη. Η ανανέωση ή παράταση της ισχύος του Καταστατικού αυτού πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Εταιρείας που λαμβάνεται τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών αυτής.

Η εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας ή η αδυναμία πραγματοποίησης των στόχων αυτών ή η παρέλευση της διάρκειας ισχύος του Καταστατικού αυτού, χωρίς τη λήψη σχετικής απόφασης ανανέωσης/παράτασής του οδηγεί αυτόματα στη διάλυση της Εταιρείας. Τη διάλυση της Εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστές διορίζονται με δικαστική απόφαση ή με βάση το παρόν Καταστατικό τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). Σε περίπτωση διάλυσης τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιέρχονται σε φορέα που επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με πλειοψηφία 2/3 των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, κατά το χρόνο σύστασης της Εταιρείας, τα φυσικά πρόσωπα εκ των ιδρυτικών Μελών συμφωνούν να εισφέρουν το ποσό των €150 κατ' άτομο. Το σύνολο των εισφορών θα αποτελέσει το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΛΗ

Α. Ιδρυτικά Μέλη

Ιδρυτικά είναι τα μέλη που σχεδίασαν την Εταιρεία και υπέγραψαν τα ιδρυτικά έγγραφά της. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά όργανα της Εταιρείας. Τα Ιδρυτικά Μέλη πληρώνουν ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία ύψους πενήντα ευρώ (50€).

Β. Τακτικά Μέλη

Τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής στα διοικητικά όργανα της Εταιρείας. Τα Τακτικά μαζί με τα Ιδρυτικά Μέλη συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού. Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι συμφωνούν με το σκοπό και τους στόχους της Εταιρείας και επιπλέον διαθέτουν διαζευκτικά ή και σωρευτικά:

 • Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών στην Π.Ε. Λόγω της ευρύτητας του πεδίου της Π.Ε. και της επικάλυψης με τις περιοχές των Επιστημών της Αγωγής και των Περιβαλλοντικών ή/και Φυσικών Επιστημών, η Γ.Σ., ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής Ιδρυτικών Μελών που ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, ερμηνεύει και αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 των μελών της εάν ο Διδακτορικός Τίτλος εμπίπτει στο πεδίο της Π.Ε.
 • Σημαντική επιστημονική εμπειρία και προσφορά στο πεδίο της Π.Ε., η οποία αποδεικνύεται με τη δημοσίευση επιστημονικού έργου, τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και επιτροπές, τη συμβολή με άλλους τρόπους στην επιστημονική και θεσμική αναβάθμιση του πεδίου, όπως ερμηνεύεται και αποφασίζεται από τα 2/3 των μελών της Γ.Σ με την ίδια ως ανωτέρω διαδικασία.

Τα Τακτικά Μέλη πληρώνουν ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία ύψους πενήντα ευρώ (50€).

Γ. Επίκουρα Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι εγγράφονται άτομα που συμφωνούν με το σκοπό και τους στόχους της Εταιρείας και επιπλέον διαθέτουν επαρκή επιστημονική κατάρτιση στο πεδίο της Π.Ε. ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν το έργο της Εταιρείας και να διαδώσουν τους σκοπούς της.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής στα Διοικητικά Όργανα της Εταιρείας καθορίζονται από τη Γ.Σ. και αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. Ανάλογα με τη μορφή συμμετοχής τους στην Εταιρεία:

Γ1. Υποστηρικτές, χαρακτηρίζονται άτομα που συμφωνούν με το σκοπό και τους στόχους της Εταιρείας και προσφέρουν εθελοντική εργασία είτε σε συγκεκριμένα προγράμματα/δραστηριότητες που υλοποιεί η Εταιρεία είτε στη λειτουργία της Εταιρείας. Οι Υποστηρικτές είναι άτομα που έχουν επαρκή μόρφωση στο πεδίο της Π.Ε. έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Οι Υποστηρικτές πληρώνουν ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία ύψους εικοσιπέντε ευρώ (25€), η οποία μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Παίρνουν βεβαίωση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που προσέφεραν όπως και η εμπειρία που απέκτησαν κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησης στην Εταιρεία. Τέλος έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στις διάφορες δραστηριότητες της Εταιρείας και ειδική έκπτωση στα πιθανά προϊόντα (επιστημονικής / εκπαιδευτικής / διαφημιστικής φύσης) που ενδεχομένως δημιουργεί η Εταιρεία. Το ποσοστό της έκπτωσης αποφασίζεται από τη Γ.Σ. και αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Γ2. Αρωγοί, μπορεί να χαρακτηριστούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμφωνούν με το σκοπό και τους στόχους της Εταιρείας και προσφέρουν οικονομική υποστήριξη στην Εταιρεία. Το ύψος της οικονομικής υποστήριξης επιλέγεται από τους ίδιους τους Αρωγούς και προσδιορίζεται σε συγκεκριμένα επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά καθορίζονται από τη Γ.Σ. και αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Εάν το ύψος της οικονομικής υποστήριξης είναι ιδιαίτερα υψηλό (σε επίπεδο που καθορίζεται από τη Γ.Σ.) ο Αρωγός μπορεί να χαρακτηριστεί ως "Ευεργέτης της Εταιρείας". Μεταξύ του Ευεργέτη και του Προέδρου της Εταιρείας υπογράφεται ειδικό υπόμνημα σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ηθική ή πρακτική υποχρέωση να υποστηρίξει μελλοντικές δράσεις του Ευεργέτη, οι οποίες κρίνονται από το Δ.Σ. (με απόλυτη πλειοψηφία) ως αντίθετες με τον σκοπό και τους στόχους της Εταιρείας. Από το χαρακτηρισμό "Ευεργέτης" ή "Αρωγός" της Εταιρείας αποκλείεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με την κρίση της Γ.Σ. (με απόλυτη πλειοψηφία) έχει με την ευθύνη του συμμετάσχει σε ενέργειες που αντιτίθενται στο σκοπό και τους στόχους της Εταιρείας ή υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις που υποδηλώνουν την πρόθεση του υποψήφιου Ευεργέτη να συμμετάσχει ή να πραγματοποιήσει τέτοιες ενέργειες. Οι Αρωγοί έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στις διάφορες δραστηριότητες της Εταιρείας και ειδική έκπτωση στα πιθανά προϊόντα (επιστημονικής / εκπαιδευτικής / διαφημιστικής φύσης) που ενδεχομένως δημιουργεί η Εταιρεία. Το ποσοστό της έκπτωσης αποφασίζεται από τη Γ.Σ. και αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Γ3. Επίτιμα Μέλη, μπορεί να χαρακτηριστούν, έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση με πλειοψηφία 5/6 της Γ.Σ., έλληνες ή αλλοδαποί οι οποίοι είτε έχουν προάγει επιστημονικά το πεδίο της Π.Ε. με την έρευνά τους, είτε έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση Στρατηγικών ή κρίσιμων Πολιτικών για την ανάπτυξη του πεδίου στην Ελλάδα ή διεθνώς. Τα Επίτιμα Μέλη έχουν μόνιμη θητεία και τιμώνται με ειδική βράβευση, με πρόταση του Δ.Σ.

Ενεργά και υπό αναστολή μέλη. Ενεργά είναι τα ιδρυτικά, τακτικά και επίκουρα μέλη εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομή) προς την Εταιρεία. Μετά παρέλευση προθεσμίας τριών μηνών αφ' ότου μέλος ειδοποιηθεί για εκκρεμούσα οικονομική υποχρέωση του, μεταπίπτει αυτομάτως στην κατάσταση του 'ανενεργού μέλους' που συνεπάγεται αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητά του μέλους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να προβεί στην διαγραφή ανενεργού μέλους με απόλυτη πλειονοψηφία μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου χωρίς ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του. Για την επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους τηρείται η σχετική με την ιδιότητα του διαδικασία που ορίζεται στο καταστατικό για την αρχική εγγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

α. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας. Τη Γ.Σ. απαρτίζουν τα Ιδρυτικά και λοιπά Τακτικά Μέλη της Εταιρείας (στο εξής μέλη της Γ.Σ.).

β. Δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της Γ.Σ. της Εταιρείας και εκλογής στα Διοικητικά της Όργανα έχουν τα μέλη της Γ.Σ.β. Δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της Γ.Σ. της Εταιρείας και εκλογής στα Διοικητικά της Όργανα έχουν τα μέλη της Γ.Σ.

γ. Τα μέλη της Γ.Σ. έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν ετήσια συνδρομή ανερχόμενη στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€). Η ετήσια συνδρομή μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης.

δ. Στις συνόδους της Γ.Σ. συμμετέχουν και τα Επίκουρα Μέλη με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής στα διοικητικά όργανα..

ε. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος είτε με έγγραφη αίτηση τουλάχιστο του 1/3 των τακτικών μελών της Εταιρείας εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστο δύο (2) μήνες από την προηγούμενη Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη διατύπωση του σχετικού αιτήματος. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται δι' ανοικτής ψηφοφορίας κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό. Οι αποφάσεις για εκλογή οργάνων λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Κατά τις Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ. Τα πρακτικά αναρτώνται στον Ιστότοπο της Εταιρείας και είναι προσβάσιμα σε όλα τα μέλη ανεξάρτητα της ιδιότητάς τους, και διατίθενται ύστερα από σχετική αίτηση σε κάθε μέλος της Γ.Σ. που τα ζητεί.

στ. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Η ανακοίνωσή της γίνεται με πρόσκληση από το Γραμματέα της Γ.Σ. που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή κοινό ταχυδρομείο, σε όσους δηλώσουν αδυναμία χρήσης ηλεκτρονικού, τουλάχιστο είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισής της. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες δεν είναι λιγότεροι των 2/5 του συνόλου των ενεργών μελών της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου, χωρίς νέα πρόσκληση, μετά από οκτώ (8) ημέρες, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος και ευρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

ζ. Η Γ.Σ. έχει όσες αρμοδιότητες δεν ασκούνται από τα άλλα όργανα της Εταιρείας και ιδιαίτερα τις εξής:

 • Εποπτεύει την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
 •  Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό της Εταιρείας.
 • Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της Γ.Σ.
 • Εγκρίνει, μετά από πρόταση του Δ.Σ., την είσοδο νέων μελών στη Γ.Σ. βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού.
 • Ψηφίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας.
 •  Ψηφίζει εκ των μελών της τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής για διετή θητεία.
 • Εγκρίνει τον απολογισμό και ισολογισμό του προηγούμενου έτους και απαλλάσσει ή όχι τα όργανα της ευθύνης του προηγούμενου έτους.
 • Αποφασίζει μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της, την διαγραφή μέλους από τη Γ.Σ., όταν αυτό από πράξεις ή παραλείψεις του αποδεδειγμένα αντιβαίνει στους σκοπούς της Εταιρείας.

2. Πρόεδρος της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση για θητεία δύο ετών. Επιτρέπεται η επανεκλογή χωρίς περιορισμούς. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών και στις σχέσεις της με τρίτους ή ορίζει το πρόσωπο που θα τον αντιπροσωπεύσει και το οποίο είναι εκ των μελών του Δ.Σ.
 • Συγκαλεί και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Καταρτίζει, σε συνεργασία με το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που συζητούνται στο Δ.Σ.
 • Εισηγείται για έγκριση στη Γ.Σ. το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
 • Συνυπογράφει με τον Ταμία τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό καθώς επίσης και οποιοδήποτε έγγραφο έχει σχέση με οικονομικές διαδικασίες.
 • Εν γένει διευθύνει τις υποθέσεις της εταιρείας σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

3. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι πενταμελές και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γ.Σ. για διετή θητεία. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Μέλος.

β. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία σε εκλογές που προκηρύσσονται από το απερχόμενο Δ.Σ. και οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Ο πίνακας υποψηφιοτήτων συντάσσεται από το Γραμματέα του Δ.Σ. μετά από σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται, τουλάχιστο ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία των εκλογών, στο σύνολο των μελών της Γ.Σ. Ο πίνακας υποψηφιοτήτων που αποτελεί το ψηφοδέλτιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Δικαίωμα συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο έχουν όλα τα μέλη της Γ.Σ. Η ψηφοφορία γίνεται ξεχωριστά για τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη.

γ. Στη πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με την δομή που αναφέρεται στο εδάφιο (α) παραπάνω, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.

δ. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, η θέση του καταλαμβάνεται από το αμέσως επόμενο που πλειοψήφησε κατά την προηγούμενη εκλογή. Η πιστοποίηση της οίκοθεν αποχώρησης και εισόδου νέου μέλους γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση των εναπομεινάντων μελών του Δ.Σ. και επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη σύνοδο της Γ.Σ.

ε. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της, δεσμεύοντας με τις αποφάσεις του όλα τα μέλη της Εταιρείας.

στ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου.

ζ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και μεταξύ αυτών βρίσκεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Σε όλες τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

η. Το Δ.Σ. υποχρεούται να προκηρύξει εκτάκτως εκλογές οργάνων, σε οποιοδήποτε χρόνο, για την αντικατάστασή του, εφόσον το ζητήσουν με υπογραφές τα 2/3 των μελών της Γ.Σ. Οι εκλογές διεξάγονται με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω στο ίδιο Άρθρο.

θ. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι:

 • Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
 • Διαμορφώνει τον προγραμματισμό ενεργειών της Εταιρείας.
 • Αποφασίζει για τις αναθέσεις έργων και εργασιών στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Γ.Σ.
 • Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας.
 • Παρακολουθεί συνεχώς και διαχειρίζεται την εξέλιξη των προγραμμάτων, ενεργειών και εκδηλώσεων της Εταιρείας.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Εταιρείας και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.
 • Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας.
 • Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

Κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση που κατέχει αν, μετά από πρόταση μομφής που υπογράφεται από το 25% των Μελών της Γ.Σ., αποφασιστεί από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων Μελών. Η πρόταση μομφής μπορεί να υποβληθεί για περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμπεριφορά του μέλους έχει προκαλέσει ηθική ή υλική βλάβη στην Εταιρεία ή όταν είναι σαφές ότι το μέλος αυτό δεν συμμερίζεται ή αντιμάχεται τους σκοπούς της Εταιρείας.

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Εταιρείας, τηρεί Μητρώο μελών, βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία. Είναι υπεύθυνος να θέτει υπ' όψιν της Εταιρείας ή του Δ.Σ. ζητήματα που κατά την κρίση του έχουν σπουδαιότητα για την Εταιρεία. Επιμελείται και κοινοποιεί τις προσκλήσεις και τα έγγραφα των συνεδριάσεων. Ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο Λογιστικής Παρακολούθησης που το ενημερώνει τακτικά, φυλάσσει τις αποδείξεις πληρωμής, διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία και είναι υπεύθυνος για όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις της Εταιρείας. Ο Ταμίας υπόκειται σε όλους τους νόμιμους ελέγχους που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτήσει ειδικές επιτροπές με σκοπό την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων ή συναντήσεων. Επίσης προκειμένου να προάγει τις σχέσεις της Εταιρείας με άλλες επιστημονικές εταιρείες, μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε από τα μέλη της εταιρείας σαν επίσημο εκπρόσωπό της.

4. Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

α. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας και των πράξεων του Δ.Σ. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους και αφορά στην οικονομική διαχείριση του προηγούμενου έτους, έκτακτα δε όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών της Γ.Σ., μετά από παρέλευση τουλάχιστο έξι (6) μηνών από τον προηγούμενο απολογισμό.

β. Αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. για διετή θητεία. Προεδρεύει αυτής ο επιτυχών το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά τη σχετική εκλογή. Η εκλογή των μελών της Ε.Ε. διεξάγεται με την ίδια διαδικασία που τηρείται για την αντίστοιχη εκλογή των μελών του Δ.Σ. και κατά την ίδια ημέρα.

γ. Η σύνθεση των μελών της Ε.Ε. μπορεί να αλλάξει, με τη διεξαγωγή νέων εκλογών, μόνο για την Ε.Ε., με απόφαση των 2/3 της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ

Η Εταιρεία είναι Μη Κερδοσκοπική. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:

α. Συνδρομές των μελών (Τακτικών και Επίκουρων).

β. Χορηγίες, κληρονομίες, δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων προς την Εταιρεία.

γ. Κρατικές επιχορηγήσεις.

δ. Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών) που σχεδιάζει και υλοποιεί η Εταιρεία.

ε. Πόρους προερχόμενους από εισπράξεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες (παραγωγή βιβλίων, περιοδικών, εκπαιδευτικού υλικού, διαφημιστικού υλικού, οργάνωση συνεδρίων κλπ.).

στ. Τόκους από τις καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

ζ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή εσόδων που δεν αντιβαίνει στους σκοπούς και το ήθος της Εταιρείας.

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών της Εταιρείας καθορίζεται από τη Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ. και αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. Η πρώτη συνδρομή των Ιδρυτικών Μελών καθώς και το αρχικό ύψος της συνδρομής των Τακτικών Μελών και των Υποστηρικτών της Εταιρείας ορίζεται στα άρθρα (5) και (6) του παρόντος Καταστατικού.

Η διαχείριση των πόρων της Εταιρείας ανήκει στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Δ.Σ. παρουσιάζει τον Οικονομικό Προϋπολογισμό και Απολογισμό κάθε έτους στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη (Τακτικά ή Υποστηρικτές) της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν στο Δ.Σ. για κρίση οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει τη συστηματική επιστημονική ενασχόλησή τους με την Π.Ε. καθώς και σχετική αίτηση. Βάσει των στοιχείων αυτών, τρία (3) μέλη της Γ.Σ., εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον Ιδρυτικό συγκροτούν με δική τους πρωτοβουλία εισηγητική επιτροπή και συντάσσουν συνοπτική έκθεση προς τη Γ.Σ., η οποία τεκμηριώνει τους λόγους ένταξης του νέου μέλους. Εάν τεθεί ζήτημα συνάφειας της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου μέλους, η τριμελής εισηγητική επιτροπή ζητά τη γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής των Ιδρυτικών Μελών, σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του άρθρου (6) του παρόντος Καταστατικού. Η συμμετοχή νέων μελών αποφασίζεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των μελών αυτής και με βάση τη σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.

Η αποχώρηση Τακτικού Μέλους ή Υποστηρικτή από την Εταιρεία γίνεται είτε με την άρνησή του να τακτοποιήσει τις ταμιακές του υποχρεώσεις για δύο ολόκληρα χρόνια, είτε με γραπτή δήλωση που καταθέτει στο Δ.Σ. Κατά την πρώτη περίπτωση ο Πρόεδρος της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει με έγγραφη επιστολή το μέλος αυτό σχετικά με την επικείμενη διαγραφή του τουλάχιστο ένα (1) μήνα πριν την τυπική ημερομηνία διαγραφής. Κατά τη δεύτερη περίπτωση για την αποχώρηση δεν απαιτείται καμία έγκριση, το δε αποχωρούν μέλος δεν δικαιούται να λάβει την αρχική εισφορά του.

Εάν κάποιο Τακτικό ή Επίκουρο Μέλος της Εταιρείας παραβεί τη Νομοθεσία περί Αστικής Εταιρείας ή αντιτίθεται προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα, διαγράφεται από την Εταιρεία εφόσον αποφασίσει γι' αυτό η Γ.Σ. κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 50% συν ένα των μελών της Εταιρείας και πλειοψηφία των 3/4.

Κάθε Τακτικό ή Επίκουρο Μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται από την Εταιρεία δεν δικαιούται να ζητήσει την ανάληψη των συνδρομών που έχει καταβάλει ή οτιδήποτε άλλο από την περιουσία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

 1. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 2. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ.
 3. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.
 4. Βιβλίο Λογιστικής Παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρείας.
 5. Στελέχη αριθμημένων διπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο.

Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Δ.Σ. αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας και την εκτέλεση των στόχων της.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό με τον οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με:

 1. Λειτουργικά θέματα (συχνότητα συνεδριάσεων Δ.Σ., οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών κλπ.).
 2. Διαχειριστικά θέματα (τρόπος ανάληψης και διαδικασία υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων, οικονομική διαχείριση προϊόντων έργων και δραστηριοτήτων, επενδύσεις κλπ.)
 3. Οργάνωση του προσωπικού και κανονισμοί εργασίας
 4. Άλλα σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν προβλεφθεί και καλυφθεί από το παρόν Καταστατικό.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός ψηφίζεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3. Έχει διετή ισχύ και μετά τα δύο έτη μπορεί είτε να τροποποιηθεί είτε να παραταθεί η ισχύς του ως έχει.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του Καταστατικού είναι δυνατή μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 25% των Τακτικών Μελών σε ειδική προς τούτο συγκαλούμενη Γ.Σ. Η πρόταση πρέπει να κοινοποιηθεί από το ή δια του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη 30 ημέρες πριν από την ειδική Συνέλευση των μελών. Στην παραπάνω Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά συν ένα τουλάχιστον από τα ταμειακά εντάξει Ιδρυτικά και Τακτικά Μέλη και η απόφαση λαβαίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

 

Τα ιδρυτικά μέλη:

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναστασία Δημητρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Απόστολος Κατσίκης, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γεωργία Λιαράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ευαγγελία Μαυρικάκη, Λέκτορας Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασιλική Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στέφανος Παρασκευόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κωνσταντίνος Σοφούλης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ευγενία Φλογαΐτη, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ναυαρίνου 15Α 10680 Αθήνα
Email: eleetpea@gmail.com